Van de webwinkel van Diss i.d., gevestigd te Putten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08192766.

 

Artikel  1. Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:             Diss i.d.

Koper:                   de wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 van deze voorwaarden.

 

Artikel  2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Verkoper zaken verkoopt en levert van welke aard ook.

2.2   Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Indien zowel Koper als Verkoper Algemene Voorwaarden hanteren, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door de Koper van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

 

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd.

3.2  De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst, en deze door Verkoper is aanvaard.

3.3  Koper en/of Verkoper is geboden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en/of Koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.

 

Artikel 4. Levering en risico

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2  Verkoper behoudt zich voorts het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3  De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van Koper, tenzij het orderbedrag van de zaken hoger is dan een door Verkoper vast te stellen bedrag, in welk geval het transport geschiedt voor rekening van Verkoper. Vorenbedoeld bedrag is ter keuze van Verkoper, met dien verstande dat dit bedrag, afhankelijk  van prijsniveau en volume, ten hoogste 100 euro zal bedragen. Het Transport van de zaken naar landen buiten Nederland geschiedt ten alle tijden voor rekening van koper.

4.4  Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

4.5  Het risico van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd, en daarmee in de macht van koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

4.6  Verkoper is gehouden de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken

4.7 Verzending zal via PostNL of DPD geschieden, Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerders.

 

Artikel 5. Leveringstijden/ levering op afroep

5.1 Verkoper zal de geaccepteerde bestelling zo spoedig mogelijk leveren doch uiterlijk binnen 14 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, anders dan vertraging door verzendorganisatie, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.2  Wanneer bepaalde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd:

  • hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van Verkoper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
  • hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in artikel 9 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper, indien Verkoper ten gevolge van de niet aanvaarding door Koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.

 

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1  Alle door Verkoper en Koper overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

6.2  Betaling dient netto te geschieden direct bij het plaatsen van de order via het online betalingssysteem of binnen 14 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is gehouden binnen 14 werkdagen Verkoper schriftelijk mededeling te doen van de tekortkomingen. Uitoefening van het opschortingrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend met de prijs van de zaken, die niet/ niet deugdelijk aan de Koper geleverd zijn en alleen na schriftelijke goedkeuring door Verkoper. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de wet gerechtigd is.

6.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Diss i.d..

6.4  Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

6.5  Behoudens het bepaalde in lid 2 is Koper, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk geldende rente, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper.

6.6  Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, zal Verkoper eenmalig een kostenloze herinnering sturen. Indien Koper het verschuldigde bedrag niet direct hierna volledig betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel middels een door haar geraadpleegde derde onderneming te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten voor rekening van Koper komen.

6.7  Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen contante betaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1  Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmee Verkoper, resp. Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door wederpartij kan worden verlangd.

7.2  Verkoper resp. Koper, zal de wederpartij onverwijld schriftelijk waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

7.3  In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7.4  In geval van overmacht heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang de situatie waarin het geval van overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder recht of tussenkomst te ontbinden, zonder dat verkoop tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

7.5  Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 30 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn, behoudens die zaken die blijkens die overeenkomst als set geleverd hadden moeten worden (conform artikel 5.1).

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

8.1  Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

9.1  Ingeval Koper of Verkoper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn wederpartij niet nakomt, hij in surseance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper of Koper in een dergelijk geval.

9.2  Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Reclame

10.1  Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid van en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd.

10.2  Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaken in bezit van Verkoper zijn; indien Koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken (=verborgen gebreken) binnen 14 werkdagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden door middel van een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer.

Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort ex artikel 6.2.

10.3  Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaatsvindt:

  • indien de reclame betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum, c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, vermeerderd met de duur van de naleveringstermijn, indien daarop recht bestaat, dan wel binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen.
  • indien de reclame betrekking heeft op verborgen gebreken: binnen 10 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 15 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 15 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn.

10.4  Is (tijdige) herlevering ex artikel 10.3 niet mogelijk, dan is Koper bevoegd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Het bepaalde in artikel 5.1 is op deze ontbinding van overeenkomstige van toepassing.

10.5  Retourzendingen in verband met reclame , welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1  Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandelingen van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

11.2  Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan wel niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, vervalt garantieverplichting onmiddellijk.

11.3  Onverminderd het voorgaande is Verkoper, tenzij Verkoper dan wel haar bedrijfsleiding opzettelijk of door grove schuld schade veroorzaakt, nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van overmachtsituaties (waaronder:  bedrijfsstillegging, vertragings-, stoornis-, of enige andere bedrijfsschade), noch voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door Verkoper geleverde zaken dan wel voor schade toegebracht aan zaken en personen.

11.4  Iedere aansprakelijkheid van Verkoper, uit welke hoofde dan ook, is steeds per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom.

 

Artikel 12. Retourzendingen van niet gebrekkige zaken

12.1  Indien Koper zaken om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Koper het recht de zaken binnen veertien (14) werkdagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Koper komen.

12.2  Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.

12.3 Indien zaken worden geretourneerd dat naar het oordeel van Verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Koper te wijten is of anderszins voor risico van Koper komt, zal Verkoper Koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van de zaken als gevolg van deze schade van het aan Koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 13. Aanpassing overeenkomst

Veranderingen van en aanvulling op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1  Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

14.2  De overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht. Met betrekking tot de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3 titel 5 van boek 6 BW buiten toepassing blijft.

 

Artikel 15. Privacy Policy

Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verkoper gebruikt de gegevens van de koper om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal verkoper deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de koper.

De gehele Privacy Policy met daarin welke gegevens van de koper waarvoor worden gebruikt, samenwerking met derden en het gebruik van Cookies is een bijlage van deze Algemene Voorwaarden. De Privacy Policy is naast de Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de website van verkoper en tevens te allen tijde op te vragen bij verkoper.

 

 

Putten, 25 mei 2018

X